Regulamin Akademii Tenisowej

Zasady uczestnictwa i płatności w Akademii Tenisowej Ganador Sport

 1. W czasie zajęć organizator zapewnia opiekę trenerską i infrastrukturę sportową.
 2. Warunkiem koniecznym do dopuszczenia Uczestnika do programu szkoleniowego jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego (pediatry, internisty lub lekarza medycyny sportowej) potwierdzającego brak przeciwwskazań do udziału w zajęciach. Zaświadczenie musi być dostarczone przed rozpoczęciem pierwszych zajęć i mieć datę nie wcześniejszą niż rozpoczęcie zajęć. Możliwe jest również przedstawienie oświadczenia opiekunów prawnych Uczestnika o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w zajęciach.
 3. Szkolenie w szkółkach prowadzone jest od września do czerwca (10 miesięcy).
 4. Dni wolne od zajęć ustalone są wg harmonogramu na dany rok. Harmonogram jest do wglądu w recepcji GS i na stronie internetowej w zakładce KALENDARIUM: http://www.ganadorsport.pl/index.php/ttenis/akademia-tenisowa/harmonogram-2
 5. Grupy składają się od 4-6 osób. W przypadku gdy liczebność grupy spadnie poniżej ilości minimalnej kompleks GS zastrzega sobie prawo do anulowania zajęć danej grupy lub po wcześniejszym uzgodnieniu z prawnymi opiekunami dzieci przeniesienia ich do innej grupy.
 6. Zajęcia trwają 55 minut i rozpoczynają się o pełnej godzinie.
 7. Uczestnicy zajęć rozliczani są według cennika szkółek tenisowych.
 8. Opiekunowie prawni zobowiązani są do uiszczenia opłat wskazanych w umowie i regulaminie.
 9. Fakt iż uczestnik nie korzysta z zajęć lub nie bierze udziału w zajęciach z jakiegokolwiek powodu np. chorób medycznych nie zwalnia jego opiekunów prawnych od uiszczenia opłat.
 10. Opłatę za zajęcia należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca w którym dziecko uczestniczy w zajęciach, metodą płatności wskazanej na umowie, na konto bankowe nr: 58 1160 2202 0000 0002 4222 9518 bądź w recepcji klubu.
 11. O ile inaczej nie zastrzeżono, opłata za udział w zw szkoleniu za pierwszy miesiąc należna jest w dniu zawarcia umowy.
 12. Wysokość opłat nie jest uzależniona od ilości zajęć sportowych. Brak skorzystania w okresie obowiązywania umowy z zajęć nawet przez dłuższy czas nie uprawnia opiekunów prawnych do żądania zwrotu opłaty oraz przedłużenia z tego powodu okresu obowiązywania umowy.
 13. Opłaty z tytułu uczestnictwa szkoleniu mogą być regulowane w następujący sposób: miesięcznie – zgodnie z cennikiem opłat za uczestnictwo wskazanym w Umowie, semestralnie – zgodnie z cennikiem opłat za uczestnictwo wskazanym w Umowie.
 14. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do nałożenia opłat dodatkowych w wysokości - 25 PLN opłaty za monit dotyczący płatności.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy, bez odrębnego wezwania do zapłaty, w każdym przypadku, gdy opóźnienie w zapłacie opłat wskazanych w umowie lub wynikających z niniejszego Regulaminu lub ich części przekracza 7 dni.
 16. Nieobecność na zajęciach w danym miesiącu nie upoważnia członka grupy do odliczeń z kwoty opłaty miesięcznej.
 17. Brak odpowiedniego stroju może skutkować niedopuszczeniem uczestnika do zajęć za, które nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 18. Podczas zajęć uczestnik powinien mieć ze sobą napój oraz rakietę tenisową dostosowaną do wzrostu.
 19. Podczas sezonu grzewczego trwającego od 01.10 do 30.04 na strój sportowy składają się: buty sportowe, długie spodnie dresowe, Ciepła bluza dresowa.
 20. Podczas sezonu letniego trwającego od.01.05 do 30.09 strój sportowy powinien być dostosowany do warunków atmosferycznych.
 21. Nieobecność na zajęciach można odrobić przez system rezerwacji online po uprzednim zalogowaniu.
 22. Odrabianie zajęć jest możliwe w ciągu 6 tygodni treningowych po uprzednim zarezerwowaniu miejsca w danej grupie przez system rezerwacji online. Zajęcia z miesiąca czerwca można odrabiać w miesiącu wrześniu.
 23. Brak możliwości uczestnictwa w zajęciach może być zgłoszona najpóźniej do godziny 10.00 w dniu w którym odbywają się zajęcia (dotyczy zajęć pon-pt) oraz do godziny 22.00 dnia poprzedzającego zajęcia (dotyczy zajęć sob-ndz.) w innym wypadku nie przysługuje możliwość odrabiania zajęć a tym samym zajęcia przepadają.
 24. Organizator ma prawo do zmiany osoby trenera prowadzącego zajęcia, i nie stanowi to zmiany warunków Umowy.
 25. W dniach ustawowo wolnych od pracy, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania (bez roszczeń do odrabiania) zajęć w tych dniach oraz dniach poprzedzających lub następujących.
 26. Wszelkie zmiany danych (np. adres, dane kontaktowe) powinny zostać niezwłocznie zgłoszone Organizatorowi.
 27. W przypadku zmiany Regulaminu opiekunowie prawni zostaną poinformowani w formie pisemnej listem, pocztą elektroniczną lub w trakcie zajęć sportowych.
 28. Szkolenie można przerwać w każdym momencie, ale nie można zawiesić na wybrany okres.
 29. Zwrotowi podlegają opłaty za zajęcia, które nie odbyły się z winy kompleksu GS proporcjonalnie do kwoty miesięcznej w stosunku do ilości zajęć w danym miesiącu.
 30. Rodzice oraz opiekunowie mogą przebywać na boiskach sportowych tylko za zgodą prowadzącego zajęcia.
 31. Prawny opiekun dziecka zobowiązany jest podpisać pisemne oświadczenia dotyczące danych osobowych dziecka, stanu zdrowia dziecka i zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem, zgodnie ze wzorem przedstawionym przez obsługę GS.
 32. Jeśli uczestnik Akademii rezygnuje z zajęć,obowiązuje go miesięczny okres wypowiedzenia co za tym idzie jest zobowiązany do opłaty za zajęcia za okres następnego miesiąca.
 33. Przystąpienie do Akademii równa się z akceptacja niniejszego regulaminu.